Regulamin
Regulamin bloga modanaspolke.pl
Obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2015 r. dostępny jest poniżej.
Właścicielem bloga modanaspolke.pl jest radca prawny Zbigniew Machowski prowadzący Kancelarię Radcy Prawnego Zbigniew Machowski z siedzibą w Szczecinie (70-214) przy ul. 3-go Maja 12/4, NIP: 9880102021, e-mail: sekretariat@kancelaria-machowski.pl

§ 1. Postanowienia Ogólne
1. Reguamin określa: 
1) zasady korzystania z bloga modanaspolke.pl, 
2) zasady komentowania i cytowania umieszczonych na blogu materiałów, 
3) uprawnienia i obowiązki administratora bloga oraz prawa i obowiązki użytkownika.
2. Użyte w regulaminie pojęcia, oznaczają:
1) „Administrator” – właściciela serwisu;
2) „blog modanaspolke.pl” – serwis prowadzony przez Administratora, umożliwiający Użytkownikom i Administratorowi publikację materiałów;
3) „komentarz” – wpis zamieszczany przez Użytkownika w miejscu do  tego przeznaczonym w witrynie modanaspolke.pl; 
4) „konto” - oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Użytkownika, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Administratora, w którym gromadzone są dane Użytkownika; 
5) „materiały” – teksty, opracowania, komentarze, obrazy oraz inne teksty publikowane przez Administratora i Użytkowników w ramach bloga modanaspolke.pl;
6) „Regulamin” – niniejszy Regulamin;
7) „serwis modanaspolke.pl” - przestrzeń sieciowa i narzędzia umożliwiające funkcjonowanie bloga modanaspolke.pl; 
8) „Użytkownik” – podmiot korzystający z bloga modanaspolke.pl objętego Regulaminem.

3. Do korzystania z bloga modanaspolke.pl, w tym przeglądania materiałów bloga modanaspolke.pl niezbędny jest:
1) komputer z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
2) aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail).

§ 2. DANE OSOBOWE.
1. Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez administratora danych osobowych podanych przez niego w procesie rejestracji konta na blogu modanaspolke.pl oraz w procesie korzystania z bloga modanaspolke.pl. 
2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora.
3. Administrator przetwarza dane osobowe w celu świadczenia bloga drogą elektroniczną.
4. W przypadku uzyskania przez Administratora wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Serwisu w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Administrator może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.
5. Administrator może przetwarzać m.in. następujące dane osobowe:
1) nazwisko i imiona Użytkownika,
2) pseudonim Użytkownika,
3) adres poczty elektronicznej.
6. Administrator dysponuje danymi osobowymi w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami).
7. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników. 
8. Administrator może, na podstawie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, powierzać przetwarzanie danych osobowych Użytkowników innym podmiotom, w szczególności świadczącym usługi hostingowe.
9. Blog modanaspolke.pl może używać plików „cookies” kiedy użytkownik odwiedza stronę www. Pliki „cookies”, które mogą zostać użyte w witrynach i stronach internetowych są kojarzone wyłącznie z przeglądarką konkretnego komputera (użytkownik anonimowy), bez podawania imienia lub nazwiska użytkownika. Są to informacje zapisywane przez serwer na komputerze użytkownika, które serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z komputera użytkownika. Pliki „cookies” dostarczają danych statystycznych o ruchu użytkowników i korzystaniu przez nich z poszczególnych stron serwisów. Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików „cookies” w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików „cookies” na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce „opcje internetowe” lub podobnej. Jednakże wyłączenie przez użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików „cookies”, (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług. Jednocześnie Administrator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików „cookies” na innych stronach internetowych dostępnych dla użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronie bloga.

§ 3. PRAWA I OBOWIĄZKI ADMINISTRATORA I UŻYKOWNIKA
1. Użytkownik uprawniony jest i zobowiązany do korzystania z bloga modanaspolke.pl zgodnie z jego przeznaczeniem. 
2. Korzystając z bloga modanaspolke.pl Użytkownik obowiązany jest postępować zgodnie z prawem oraz obowiązującymi zasadami współżycia społecznego.
3. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od jakiejkolwiek aktywności, która mogłaby wpłynąć na prawidłowe funkcjonowanie bloga modanaspolke.pl, w tym w szczególności od jakiegokolwiek ingerowania w zawartość bloga modanaspolke.pl lub jego elementy techniczne, w tym od dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Zabronione jest wykorzystywanie bloga modanaspolke.pl do celów innych niż jego przeznaczenie, w tym w szczególności rozsyłanie spamu, prowadzenie na stronie internetowej modanaspolke.pl jakiejkolwiek działalności komercyjnej, reklamowej, promocyjnej itp. 
4. Administrator dołoży wszelkich starań, żeby blog modanaspolke.pl funkcjonował w sposób ciągły. Administrator dopuszcza możliwość wystąpienia przerw w funkcjonowaniu bloga modanaspolke.pl w celu przeprowadzenia aktualizacji danych, naprawy i dokonania innych prac konserwacyjnych. Administrator nie będzie informował o planowanej przerwie w funkcjonowaniu bloga. 
5. Administrator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy, w funkcjonowaniu bloga modanaspolke.pl spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilność bloga modanaspolke.pl z infrastrukturą techniczną Użytkownika.
6. Przeglądanie materiałów bloga modanaspolke.pl nie wymaga rejestracji. 
7. Administrator zastrzega prawo do usunięcia lub niedopuszczenia do publikacji opinii zawierających niecenzuralne sformułowania oraz zawierających treści pozostające w sprzeczności z obowiązującym prawem, dobrymi obyczajami lub naruszające prawa osób trzecich.
8. Administrator nie jest stroną w konfliktach pomiędzy użytkownikami bloga.

§ 4. PRAWA AUTORSKIE
1. Żaden fragment materiału zamieszczony na blogu modanaspolke.pl nie może być powielany lub rozpowszechniany w żadnej formie i w żaden sposób bez uprzedniego zezwolenia i podania źródła (nazwisko autora, adres strony).
2. Materiały znajdujące się na blogu modanaspolke.pl, jak i logotypy oraz inne dane są chronione prawem autorskim i należą do Administratora.
3. Użytkownik oświadcza, iż wyraża zgodę na nieodpłatną publikację swojego wizerunku na blogu modanaspolkepl.

§ 5. ZAMIESZCZANIE KOMENTARZY
1. Użytkownik jest uprawniony do zamieszczania Komentarzy pod każdym materiałem Administratora w miejscu do tego przeznaczonym. 
2. Administrator oświadcza, iż nie będzie przechowywał i wyświetlał Komentarza, który będzie zawierał treści niezgodne z wymogami określonymi Regulaminem.
3. Wyświetlanie Komentarza związanego z określonym materiałem w Serwisie modanaspolke.pl będzie trwało nie dłużej niż wyświetlanie bloga, którego dany Komentarz dotyczy.
4. Administrator zastrzega sobie prawo do automatycznego publikowania obok zamieszczonego Komentarza części adresu IP, z którego nastąpiło połączenie z serwerem Administratora w chwili zamieszczania Komentarza.
5. Zakazane jest publikowanie treści nawołujących do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej lub treści propagujących przemoc oraz totalitarny ustrój państwa.
6. Zakazane jest także publikowanie w szczególności: wulgaryzmów, obraźliwych określeń ad personam, reklam, przekazów stanowiących reklamę ukrytą, pochodzących od osób trzecich tekstów mających charakter utworu, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2006 r., Nr 90, poz. 631, ze zmianami), chyba że publikacja będzie mieścić się w granicach cytatu, treści niezgodnych z prawem, w szczególności treści naruszających prawa autorskie osób trzecich, treści naruszających dobra osobiste osób trzecich.
7. Komentarze o jednakowej treści dodane wielokrotnie będą traktowane jako spam.
8. Użytkownik zamieszcza komentarz wyłącznie na własną odpowiedzialność.
9. Każdy, kto poweźmie informację, że treści zamieszczone przez Użytkownika są niezgodne z prawem lub z postanowieniami Regulaminu, powinien poinformować Administratora o fakcie i miejscu zamieszczenia takich treści, pocztą elektroniczną na adres podany w Regulaminie.
10. Administrator nie ma obowiązku monitorowania treści Komentarzy zamieszczanych przez Użytkowników w Serwisie.

§ 6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.
Blog radcy prawnego Zbigniewa Machowskiego przeznaczony jest dla wszystkich osób, które planują założyć bądź już prowadzą spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Stanowi on odpowiedź na potrzeby Klientów kancelarii, poszukujących rzetelnych i stale aktualizowanych informacji na temat zasad funkcjonowania spółki z .o.o., w szczególności w świetle zmieniających się przepisów prawnych. 
 
Wiedza prawnicza radcy prawnego Zbigniewa Machowskiego łączy się tutaj z jego wieloletnim doświadczeniem zawodowym, wynikającym z setek udzielonych porad i prowadzonych spraw. To właśnie te atrybuty stanowią merytoryczną podstawę niniejszego bloga. Znajdą tu więc Państwo nie tylko teoretyczne informacje na temat funkcjonowania spółki z o.o., ale również cenne praktyczne wskazówki poparte przykładami zaczerpniętymi z praktyki zawodowej radcy prawnego. 
 
Mamy nadzieję, że wiedza zdobyta podczas lektury bloga przyniesie Państwu odpowiedzi na nurtujące pytania i pozwoli lepiej zarządzać swoją spółką, tak aby przyniosła ona jak największe zyski. 
 
Jeżeli jednak będą Państwo potrzebować bardziej szczegółowych informacji czy też porady w konkretnej sprawie - zapraszamy do osobistego kontaktu z radcą prawnym Zbigniewem Machowskim. 
 

Ograniczenie odpowiedzialności Administratora
Zapoznając się z treścią bloga modanaspolke.pl oraz Regulaminem Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż blog ma na celu przekazanie treści o charakterze edukacyjnym. Prezentowane informacje nie stanowią: porady prawnej, wykładni prawa oraz korzystanie z bloga modanaspolke.pl nie powoduje powstania stosunku zobowiązaniowego Prawnik – Klient. Autorzy bloga nie odpowiadają za jego treść, a w szczególności za jakąkolwiek szkodę wyrządzoną zastosowaniem lub brakiem zastosowania się do niej. Treści znajdujące się na blogu stanowią pogląd autorów i nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko Kancelarii. Autorzy dopuszczają możliwość zmiany treści wpisów zamieszczonych na blogu w szczególności w sytuacji zmiany prawa, praktyki orzeczniczej i organów administracji. Zgodnie z Regulaminem bloga Autorzy bloga nie ponoszą odpowiedzialności za treść komentarzy pozostawionych na blogu przez Użytkowników.

Potrzebujesz nagłej porady naszego doradcy?
Ostatnio dodane Artykuły
2015.12.09
Jeśli wspólnik wytaczając powództwo zdawałby sobie sprawę z bezzasadności powództwa lub nie zbadałby dokładnie podstawy i zasadności powództwa to ryzykuje obowiązkiem naprawienia ewentualnej szkody pozwanemu
2015.12.03
Powództwo za spółkę przeciwko zarządowi lub jego członkom wytacza rada nadzorcza (jej członkowie) lub pełnomocnik ustanowiony przez zgromadzenie wspólników.
© 2015 Kancelaria Radcy Prawnego. Zbigniew Machowski
Projekt i wykonanie: virtual people & B2Law